Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Oleśnie

rok szkolny 2018/2019

I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE)
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI

Programy

nauczania

Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych programów nauczania dla poszczególnych klas założonych segregatorem ze szczególnym uwzględnieniem nowej podstawy programowej.

Modyfikacja kryteriów ocenienia
 w kl.  III

Opracowanie programów nauczania 
i planów pracy oparciu o podstawy programowe uwzględniający autonomiczny rozwój uczniów, korelację międzyprzedmiotową oraz wnioski wynikające z klasyfikacji końcowej i analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.

Opracowanie programów własnych, innowacji pedagogicznych.

Szkolny zestaw programów nauczania i plany pracy

Kryteria oceniania na poszczególnych przedmiotach

Sprawozdanie z realizacji programów nauczania oraz innowacji pedagogicznych .

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć dodatkowych.

dyrektor, nauczyciele

liderzy przedmiotowi

nauczyciele

nauczyciele

wrzesień

wrzesień

wrzesień

koniec I i II semestru

wrzesień

 
I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE)
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Organizacja procesu kształcenia

Poznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów:

-        opracowanie i przeprowadzenie
testów diagnostycznych,

-        analiza kwestionariuszy osobowych
 szóstoklasistów

zapewnienie rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym
 i o specyficznych potrzebach edukacyjnych:

- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i  zajęć wyrównawczych oraz przygotowanie uczniów
 do udziału w konkursach przedmiotowych 
i artystycznych, zawodach sportowych.

Zorganizowanie w szkole procesu kształcenia:

sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły zgodnie z przepisami prawa

-        sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły zgodnie z przepisami prawa

-        opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny,

-        systematyczne wyposażanie pracowni w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne.

-        doskonalenie zawodowe nauczycieli

-        zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć przez członków Rady Pedagogicznej

-        systematyczna kontrola i analiza szkolnej dokumentacji i hospitacji zajęć edukacyjnych.

Sporządzanie planu zajęć. Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

Arkusz organizacyjny szkoły. Obserwacje zajęć edukacyjnych. Wpisy do dzienników lekcyjnych.

dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkoły

dyrekcja, nauczyciele

wrzesień, październik

cały rok

maj

wg harmo- nogramu

 
I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE)
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI

3.Przebieg

procesu kształcenia

Realizacja treści kształcenia ramowych planów nauczania uwzględniających wyniki egzaminu zewnętrznych i testów diagnostycznych oraz indywidualne możliwości uczniów.
Propagowanie praw człowieka.
Rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień uczniów.

Organizowanie spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

Dobranie skutecznych 
i aktywizujących metod odpowiadających celom kształcenia
 i potrzebom uczniów;

-        stosowanie w procesie kształcenia uczniów nowoczesnych metod aktywizujących,

-        realizacja projektów edukacyjnych,

Wprowadzanie nowoczesnej dydaktyki przedmiotowej ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej,

-        ustawiczne  kształcenie nauczycieli w ramach szkoleniowych warsztatów,  pracy zespołów samokształceniowych, itp.,

-        analiza i modyfikacja podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych,

-        uczestnictwo w imprezach kulturalnych 
i zawodach sportowych.

Plany pracy nauczycieli, spotkania zespołów nauczycieli uczących w danej szkole. Analiza oferty zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez instytucje pozaszkolne. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych. Scenariusze uroczystości szkolnych.

Arkusz obserwacji, semestralne sprawozdania 
z przebiegu pracy, protokoły, wnioski Rady Pedagogicznej. Karta projektu edukacyjnego.

nauczyciele, SU

nauczyciele,

dyrekcja

cały rok

cały rok

 
 
I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE)
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Przebiegprocesu kształcenia

Uwzględnienie w Wewnątrzszkolnym Systemie Ocenienia indywidualnych możliwości psychologicznych  i zdrowotnych uczniów oraz zaleceń poradni PP, zapoznanie uczniów
i rodziców z obowiązującymi w szkole wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania.

Informowanie uczniów i rodziców 
o osiągnięciach  i niepowodzeniach edukacyjnych:

-        systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami, przeprowadzanie indywidualnych rozmów
z uczniami i ich opiekunami oraz wywiadów środowiskowych

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przedmiotowy system oceniania, WSO, konkursy.

Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

dyrekcja,

nauczyciele

dyrekcja,

nauczyciele

wrzesień

cały rok

 
I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE)
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
4. Efekty kształcenia

Systematyczna oraz rzetelna diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów:

-        rzetelne ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

-        monitorowanie efektów kształcenia z poszczególnych przedmiotów za pomocą testów badających wyniki nauczania,

-         analiza wyników klasyfikacji, egzaminów gimnazjalnych z uwzględnieniem EWD, dążenie do tego, aby wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia były porównywalne z uzyskiwanymi przez nich wynikami egzaminów,

-        eksponowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły
 i poza nią, wykorzystanie wniosków wynikających 
z badania osiągnięć  edukacyjnych uczniów w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły, angażowanie uczniów do udziału 
w konkursach, turniejach, olimpiadach,

Gromadzenie informacji o dalszych losach absolwentów; sporządzenie zestawienia dotyczącego losów  absolwentów z wykorzystaniem technologii  informacyjnej.

Sprawozdania z:

–konkursów przedmiotowych

(szkolnych pozaszkolnych )

Arkusze klasyfikacji śródrocznej 
i końcowej.

Zestawienie wyników egzaminów

Gimnazjalnych (próbnych 
i właściwych).

Zbieranie i analizowanie danych.

dyrekcja,

przew.

zespołów, liderzy

przedmiotowi,
nauczyciele

dyrekcja

cały rok

wrzesień, październik

 
II. DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZA
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Organizacja działalności wychowawczej

Dostosowanie koncepcji pracy pedagogicznej
 i planu dydaktycznego do aktualnych przepisów prawa oraz potrzeb edukacyjnych uczniów.

Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z prawami człowieka (Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracja Praw Dziecka)i ucznia (Statut Szkoły) oraz ich przestrzeganie.

Rozpoznawanie potrzeb i problemów uczniów
 (przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych).

Modyfikowanie i realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich podmiotów szkoły. Współpraca w tym zakresie z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi: Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym i Nieletnich,  GOPS-em, Poradnią P.P  
i innymi.

Działalność Zespołów Wychowawczych

Analiza dokumentów (program dydaktyczny, wychowawczy 
i profilaktyczny szkoły oraz Statut Szkoły).

Zapisy w dziennikach.

Arkusz obserwacji, wywiad. Sprawozdanie wychowawców
 z realizacji szkolnego programu wychowawczego. Analiza dokumentów.

Sprawozdanie wychowawców. Wywiad z rodzicami w czasie zebrań.

Notatki ze spotkań, protokoły.

dyrekcja, nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkoły

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkoły

wicedyrektor, pedagog, wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok, koniec I i II semestru

wg potrzeb

 
II. DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZA
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI

Organizacja działalności

wychowawczej

Organizowanie i realizowanie zajęć przygotowujących młodzież do wyboru szkoły ponadgimnazjalne
 i zawodu, organizacja spotkań związanych 
z orientacją zawodową, realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego uczniów (WSDZ), udział młodzieży w dniach otwartych szkół Ponadgimnazjalnych.

Uwzględnienie na zajęciach WOS-u i godz. wych. tematyki dot. praw człowieka, edukacji regionalnej 
i promowania zdrowego stylu życia. Realizacja programu „Trzymaj formę”.

Zbieranie informacji na temat środowiska ucznia, diagnoza problemów wychowanków i ich rodzin. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Stwarzanie warunków do rozwoju samorządności uczniów, Działalność Samorządu Uczniowskiego.

Określenie wymagań w zakresie zachowania i postaw uczniów, kontrola stanu frekwencji uczniów, modyfikacja zapisów WSO w zakresie oceniania zachowania uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami, sugestiami nauczycieli rodziców
 i uczniów. Analiza ocen zachowania uczniów.

Dzienniki lekcyjne.
Rozmowy z uczniami.

Sprawozdania nauczycieli WOS-u,

Wychowawców i informatyków.
Scenariusze.

Spotkania z psychologiem.

Dzienniki lekcyjne, plan wycieczek, karty wycieczek.

Ankiety. 
Wywiad z rodzicami

Plan Pracy SU

Analiza danych statystycznych (dzienniki lekcyjne). 
Rozmowy z uczniami i rodzicami. Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych.

dyrekcja,

przew.

zespołów, liderzy

przedmiotowi,
nauczyciele

Wychowawcy, pedagog szkolny

opiekun SU, wychowawcy

dyrekcja, zespół wychowawczy

cały rok

wg harmonogramu

cały rok

cały rok

cały rok

 
II. DZIAŁALNOŚĆ  WYCHOWAWCZA
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Organizacja działalności wychowawczej

Kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za własną edukację i zachowanie. Uwzględnienie w pracy wychowawczej ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.

Analiza i ewaluacja efektów podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

Działania mające na celu przybliżenie młodzieży sylwetki patrona – Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

-        konkursy,

-        organizacja Dnia Patrona Szkoły

dzienniki lekcyjne, tablice informacyjne.

scenariusze zajęć, harmonogram imprez.

Sprawozdania wychowawców
 z realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego. Ankiety.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych. Scenariusze imprez, regulaminy konkursów, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

dyrekcja, zespoły wychowańcze, nauczyciele

wychowawcy, Zespół Wychowawczo-Profilaktyczny

dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

we współpracy 
z rodzicami

we współpracy 
z rodzicami

III. DZIAŁALNOŚĆ  OPIEKUŃCZA
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
 

Rozpoznawanie potrzeb socjalnych uczniów.

Udzielanie pomocy socjalnej w postaci:

-        stypendia socjalne,

-        obiady,

-        dofinansowanie podręczników.

Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną:

-        GOPS,

-        Gminną Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-        Parafia.

Doraźna pomoc pielęgniarki szkolnej.

Analiza sytuacji opiekuńczej w szkole.

Analiza sytuacji zdrowotnej uczniów kl. I, objęcie szczególną opieką dzieci przewlekle chorych (opracowanie procedur).

Profilaktyka zachowań prozdrowotnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom, realizacja programu profilaktycznego.

Obserwacja.
wywiad z pracownikami socjalnymi GOPS.

Wywiad z uczniami i rodzicami. Ankiety.

Wywiady środowiskowe.

Wnioski o stypendia i dofinansowanie podręczników.

Dokumentacja medyczna.

Sprawozdania wychowawców, pedagoga.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych.

dyrekcja, wychowawca, pedagog szkolny

dyrekcja, wychowawca, pedagog , sekretariat

pielęgniarka, dyrekcja

dyrekcja, wychowawcy, pedagog, pielęgniarka szkolna

wg potrzeb

koniec I i II semestru

koniec każdego semestru

cały rok

 
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Kierowanie szkołą

Opracowanie Rocznego Planu Rozwoju Szkoły, Planu Nadzoru Pedagogicznego, modyfikacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, zapoznanie Rady Pedagogicznej z tymi dokumentami i realizacja.

Zorganizowanie pracy zespołów samokształceniowych oraz innych zespołów tworzących dokumentację szkolną.

Ustalenie obowiązków i zadań dla poszczególnych członków Rady Pedagogicznej.
Opracowanie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny. Nadzorowanie wykonanych zadań.

Współpraca organów szkoły w planowaniu 
i realizacji zadań szkoły: wybór Rady Rodziców, SU.

Monitorowanie osiągnięć uczniów i skuteczności metod kształcenia i wychowania:

Plany pracy, analiza dokumentacji, sprawozdania, arkusze obserwacji.

Plany pracy

Arkusz organizacyjny, analiza dokumentacji.

Regulaminy i plany pracy poszczególnych organów szkoły.

Wnioski z analizy testów diagnostycznych i kompetencyjnych, egzaminu gimnazjalnego, konkursów przedmiotowych i olimpiad,

Ankieta, karta raportu pojedynczego badania

dyrekcja, nauczyciele

dyrekcja, przewodniczący zespołów

dyrekcja

dyrekcja, Rada Rodziców, opiekun SU

dyrekcja przewodniczący zespołów, liderzy przedmiotów, wychowawcy, zespół ds. ewaluacji.

wrzesień

wg harmonogramu

luty

 
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Promocja

Promocja szkoły w środowisku:

-        systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym np.: zawody sportowe, konkursy

-        prezentacja osiągnięć szkoły

-        prezentacja osiągnięć uczniów, udział w imprezach otwartych,

-        wolontariat, pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły,

-        prezentacja osiągnięć i przedsięwzięć szkolnych na stronie internetowej,  w gazetce szkolnej „Kurier Gimnazjalny”.

Udział nauczycieli w promowaniu szkoły:

-        współpraca nauczycieli z organizacjami działającymi poza szkołą

-        prowadzenie kół zainteresowań

-        organizacja akcji charytatywnych (Dom Dziecka, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych)

-        działalność Szkolnego Koła Caritas

Sprawozdania z imprez 
i przedsięwzięć, opracowanie graficzne, strona www.

Sprawozdania semestralne i roczne nauczycieli.

dyrekcja, nauczyciele

Nauczyciele – opiekunowie kół  zainteresowań,

Opiekunowie SKC i SU

cały rok

cały rok

we współpracy z rodzicami
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI

Kwalifikacje

nauczycieli

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli:

-        zbieranie informacji o potrzebach nauczycieli 
w zakresie doskonalenia zawodowego,

-        opracowanie tematyki i harmonogramu rad szkoleniowych,

-        udostępnienie ofert kursów, szkoleń itp.,

Organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli:

-        opracowanie procedur awansu zawodowego nauczycieli,

-        wyznaczenie opiekunów dla stażystów i nauczycieli kontraktowych,

-        umożliwianie nauczycielom realizowania zadań związanych z rozwojem zawodowym,

-        przestrzeganie prawa oświatowego,

-        otoczenie szczególną opieką nauczycieli młodych stażem.

Wywiad, wykaz tematyki rad szkoleniowych, harmonogram rad szkoleniowych, sprawozdanie 
z nadzoru pedagogicznego.

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania nauczycieli, opiekunów stażu.

dyrekcja

dyrekcja, opiekunowie stażu

wg potrzeb  
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Innowacje i eksperymenty
prowadzone w szkole
Wdrażanie innowacji i programów własnych nauczycieli, monitorowanie już wdrożonych. Sprawozdania z realizacji dyrekcja , nauczyciele    
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI

Bezpieczeństwo

i higiena pracy

Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej :

-        systematyczna analiza stanu obiektów, pomieszczeń oraz wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne,

-        podejmowanie działań w celu renowacji obiektów 
i pomieszczeń,

-        doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne,

-        analiza potrzeb biblioteki szkolnej, systematyczne uzupełnianie księgozbioru.

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
 i higieny pracy:

-        organizacja zajęć odpowiadająca wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy,

-        ustalenie harmonogramu dyżurów nauczycieli na przerwach między zajęciami, dyżury lustrujące,

-        sporządzenie regulaminów korzystania z poszczególnych pracowni i zapoznanie uczniów z ich treścią,

-        zapoznanie uczniów z instrukcją postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz przebiegu ewakuacji budynku szkoły,

-        ćwiczenie ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

-        analiza potrzeb i ustalenie harmonogramu szkoleń BHP.

Monitorowanie stanu bezpieczeństwa 
w szkole.

Angażowanie rodziców w działania podnoszące stan bezpieczeństwa szkoły.

Spis inwentaryzacyjny.

Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych.

Sprawozdania z działalności i planu pracy biblioteki szkolnej

Regulaminy pracowni.

Harmonogram dyżurów nauczycieli na przerwach między zajęciami 
z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Dokumentacja (protokoły powypadkowe nauczycieli i uczniów), sprawozdania z wypadków, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje urządzeń.

Harmonogram szkolenia BHP,

Ankiety

Sprawozdanie Rady Rodziców, dzienniki lekcyjne

Opiekunowie biblioteki, dyrektor

dyrektor, nauczyciele

zespół ds. bezpieczeństwa

dyrekcja, Rada Rodziców

wg potrzeb

wrzesień

wg harmonogramu

wg potrzeb

we współpracy
z rodzicami
IV.  INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA SZKOŁY
  ZADANIA SZKOŁY

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY,

TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI
Przestrzeganie
praw

Aktualizacja Statutu Szkoły zgodnie 
z przepisami prawa.

 Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli 
z obowiązującymi w szkole regulaminami.

Systematyczne kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego.

Pogłębianie stanu wiedzy uczniów, rodziców
 i nauczycieli w zakresie znajomości Statutu, praw dziecka i ucznia, praw człowieka.

Statut Szkoły

Protokoły rad pedagogicznych, dzienniki lekcyjne, sprawozdania nauczycieli z realizacji szkolnego Programu Wychowawczego
 i Profilaktycznego.

Dzienniki lekcyjne, programy wychowawcze, sprawozdania nauczycieli.

dyrekcja, zespół

ds. statutu i WSO

dyrekcja,

dyrekcja, nauczyciele, sekretariat

dyrekcja, zespół wychowawczy, SU

w razie potrzeby

wrzesień

cały rok

cały rok

 
Attachments:
FileDescriptionFile size 
Download this file (PLAN_PRACY_SZKOLY_2015.pdf)PLAN_PRACY_SZKOLY_2015.pdf 428 kBUpdate this file (PLAN_PRACY_SZKOLY_2015.pdf) Delete this file (PLAN_PRACY_SZKOLY_2015.pdf)

Galeria